رییس کمیته تخصصی آتش نشانی و خدمت ایمنی کلانشهرهای ایران مشخص شد

رییس کمیته تخصصی آتش نشانی و خدمت ایمنی کلانشهرهای ایران مشخص شد

با حضور معاون خدمات شهری در نشست مجمع کلانشهرهای ایران ،سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد به عنوان رییس کمیته تخصصی آتش نشانی و خدمات ایمنی کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست کلانشهرهای ایران منصوب گردید .در این نشست حسین صالحیان معاون خدمات شهری با بیان توانایی و آمادگی در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده در بین 5 کلانشهر ایران که برای ریاست کمیته مذکور کاندیدا شده بودند با کسب حداکثر آرا انتخاب گردید .