ساماندهی،ساخت و نصب تابلو معابر شهری

ساماندهی،ساخت و نصب تابلو معابر شهری

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، با هدف ساماندهی و رفع نواقص تابلوهای شهری و ارتقای سطح دسترسی به معابر، تعداد 700 مورد طرح ساماندهی و نصب تابلوی معابر شهری انجام شد.


صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبزدر این خصوص گفت: از آنجائیکه وجود تابلوهای شناسه معابر شهری، تردد و انتخاب مسیر را برای وسایل نقلیه و عابران تسهیل می‌کند، پس از شناسایی نواقص و نیاز سنجی معابر، سازمان اقدام به نصب و اصلاح تابلوهای برخی معابر در خیابان های شهید رجایی، شهید مطهری، شهید حسن بیگی، آیت الله کاشانی و بلوار های شهید منتظر قائم و باهنر نمود.


وی تصریح کرد: رفع نواقص تابلوها براساس گزارشهای درخواست مردمی در سامانه شهربین و مصوبات شورای اسلامی شهر مبنی بر نامگذاری انجام گرفته است که در این راستا تعداد 300 عدد تابلو دیوارکوب و200 عدد تابلو پرچمی ساخت و نصب و همچنین تعداد 200 عدد تابلو ساماندهی شدند.