ساماندهی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

ساماندهی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین

با توجه به جانمایی های صورت گرفته در خصوص ماشین آلات عمرانی که در حاشیه میادین و معابر شهری،مالکان متخلفی که اقدام به توقف نموده بودند و نظر به اینکه اینکار باعث تضییع حقوق شهروندی وبصری شده بود بصورت پایلوت میدان خاتمی با هماهنگی مرجع قضایی و نیروی انتظامی نسبت به مسدود نمودن بوسیله نیوجرسی،فک پلمپ وانتقال ماشین آلات به پارکینگ  اقدام گردید