ساماندهی مبلمان شهری و پارکها

ساماندهی مبلمان شهری و پارکها

با توجه به دعوت معاون شهرسازی نشستی در ساعت 11:30 مورخ 97/08/22 با حضور صالحیان معاون خدمات شهری مدیران مناطق پنجگانه و روئسای سازمانهای تابعه حوزه در دفتر معاون شهرسازی با موضوع خرید مبلمان شهری جهت تجهیزات معابر سطح شهر تشکیل و مقرر شد با محوریت شهرداری های مناطق و نظارت سازمان سیما منظر در این خصوص اقدام گردد