نمایشگر دسته ای مطالب

سرپرست مدیریت بحران

سرپرست مدیریت بحران


یدالله سلیمیان

سرپرست مدیریت بحران و پدافند غیر عامل / کارشناس بهداشت محیط
مسئولیت ها و وظایف
. ایجاد ساختار سازمانی برای اجرای وظایف شهرداری در مراحل چهار گانه مدیریت بحران . اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای برنامه و تصمیمات و مصوبات . ارائه برنامه ها،طرح ها و یا ارائه پیشنهادتجدیدنظر در برنامه هاو طرح های اجرایی . تهیه و تنظیم برنامه و بودجه مورد نیاز شهرداری در مراحل چهارگانه در مدیریت بحران برای شورای معاونین.شهرداری در اجرای آن پس از تصویب نهایی شورای اسلامی شهر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه . ایجاد هماهنگی بین اعضای ستاد در راستای وظایف و ماموریت های پیش بینی شده . نمایندگی شهرداری در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران . انجام سایر وظایف و اختیاراتی که رئیس ستاد تفویض کرده باشد