سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد میهمان رادیو شهر ویژه معلولین

سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد میهمان رادیو شهر ویژه معلولین