نمایشگر دسته ای مطالب

سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد میهمان رادیو شهر ویژه معلولین

سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد میهمان رادیو شهر ویژه معلولین


سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد میهمان رادیو شهر ویژه معلولین