شرح وظایف

محمدرضا میرجلیلی       مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

شرح وظایف

نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت های خدمات شهری مناطق

ارزیابی مستمر عملکرد مناطق پنجگانه در امور خدمات شهری

بررسی و نظارت بر مرزبندی بین مناطق در حیطه انجام امور خدمات شهری

برگزاری جلسات مستمر با مدیران مرتبط و پیمانکاران

پیگیری شکایات احتمالی شهروندان

بررسی نهایی صورت وضعیتهای ماهیانه پیمانکاران خدمات شهری

سیاستگذاری،برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

برنامه ریزی و نظارت بر بهبود محیط زیست شهری

تدوین ضوابط واگذاری امور خدمات شهری به پیمانکاران

نظارت عالی بر کیفیت و کمیت مفاد قرارداد پیمانکاران

 

شماره تلفنهای پیمانکاران مناطق پنجگانه خدمات شهری:

۱-منطقه یک شرکت شفق صدوق ۰۹۱۳۱۵۳۱۷۱۵ و ۰۹۱۳۷۷۷۸۴۷۱

۲-منطقه دو شرکت سبز زیور ۰۹۱۲۶۳۹۷۸۴۱ و ۰۹۱۳۰۲۲۴۲۴۸

۳-منطقه سه شرکت راهیابان فردا ۰۹۱۳۳۰۸۳۳۴۳ و ۰۹۱۳۲۵۸۷۸۳۵

۴-منطقه چهار شرکت سامانده کویر ۰۹۱۳۱۵۱۴۱۹۲ و ۰۹۱۳۰۰۳۹۸۶۶

۵-منطقه بافت تاریخی شرکت نیایش سادات کویر ۰۹۱۳۲۵۸۱۹۰۱ و ۰۹۱۹۷۱۷۸۹۷۶