ششمین جلسه ستاد تسهیلان نوروزی شهرداری یزد

ششمین جلسه ستاد تسهیلان نوروزی شهرداری یزد

ششمین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری یزد با حضور اعضاء در تاریخ 97/11/16 در سالن جلسات پیرامون مسائل مربوط به ورود مسافران نوروزی درسالن جلسات شهرداری برگزار گردید