طرح تبسم

طرح تبسم

نشست مشترکی با حضور حسین صالحیان با معاون دانشگاه علوم پزشکی و هیئت مدیره طرح تبسم ، مدیرعامل سازمان پسماند، مدیریت خدمات شهری ومدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در خصوص مسائل و موارد موجود در محل دفتر کار معاون خدمات شهری ودر مورخ 97/07/19 برگزار گردید