نمایشگر دسته ای مطالب

طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد از ضروریات ایمنی شهر و از ابزارهای تامین امنیت جانی و روانی شهروندان است

طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد از ضروریات ایمنی شهر و از ابزارهای تامین امنیت جانی و روانی شهروندان است


طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد از ضروریات ایمنی شهر و از ابزارهای تامین امنیت جانی و روانی شهروندان است

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری در نشست بررسی وگزارش پیشرفت طرح جامع پدافندغیرعامل شهریزد به ضرورت تدوین این طرح اشاره کرد وگفت : وجود نقشه راه و طرح مطلوب در قالب طرح جامع برای پدافند غیر عامل یکی از موثرترین ، وکم هزینه ترین راههای مقاوم سازی زیر ساخت های شهری در مقابل تهدیدات خارجی یا حوادث طبیعی ،به شمار می آید.

معاون خدمات شهری اظهار داشت با توجه به اینکه در پدافند غیر عامل ،حفظ زیر ساخت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا شناسایی ، سطح بندی دارایی ها ، شناخت تهدید ها و همچنین مصون سازی آنها باید با تدابیر و تمهیدات لازم صورت گیرد که بدین منظور در این طرح خروجی های کاربردی جهت تامین اهداف اصلی پدافند غیر عامل شامل ارائه فعالیت ها ی حوزه مدیریت بحران به تفکیک نهادهای مختلف شهری تا طرح برنامه آمادگی دفاعی برای برخی زیر ساخت ها ی منتخب شهری در دستور کار قرا گرفته است .

مجری طرح جامع پدافند غیرعامل شهر یزد نیز در این نشست به اولویت های راهبردی در این پروژه اشاره کرد وگفت:6 محور اصلی برای اولویت بندی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر یزد در نظر گرفته شده است .