نمایشگر دسته ای مطالب

مدیریت شهری برای تعامل با شهروندان از همه ابزارها از جمله" شهر بین "بهره خواهد برد

مدیریت شهری برای تعامل با شهروندان از همه ابزارها از جمله" شهر بین "بهره خواهد برد


مدیریت شهری برای تعامل با شهروندان از همه ابزارها از جمله" شهر بین "بهره خواهد برد

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری به همراه سید علیرضا رسولی رییس سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری در شهر گردی شهربین مشکلات موجود از مجموعه امیر چخماق تا مسجد جامع را مورد بررسی قرار دادند .

جعفرامین مقدم تاکید کرد: " شهر را هوشمندانه قدم زدن "برای رسیدگی به مشکلات شهر و تعامل بیشتر با شهروندان در برنامه ریزی مدیران شهری ،باید مورد توجه قرا گیرد.

در این بازدید موارد مختلفی از قبیل ساماندهی وجداره سازی اطراف مجموعه امیرچخماق ،ساماندهی پیاده روها ، تابلوهای معابرو فضای سبز و همچنین ،نورپردازی اماکن موجود از قبیل تکیه امیرچخماق ،بادگیر، برج ساعت مورد بررسی قرار گرفت و مقررشد تا پایان سال اقداماتی برای رفع بسیاری از آنها انجام گیرد .