معاون خدمات شهری شهرداری یزد

معاون خدمات شهری شهرداری یزد

بازدید میدانی معاون خدمات شهری از چند پارک و معبر در سطح شهر