نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری شهرداری یزد

معاون خدمات شهری شهرداری یزد


معاون خدمات شهری شهرداری یزد

بازدید میدانی معاون خدمات شهری از چند پارک و معبر در سطح شهر