نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری :ضرورت آمادگی جسمانی آتش نشانان را از مؤلفه های مهم در کیفیت بخشی به خدمات این حوزه دانست.

معاون خدمات شهری :ضرورت آمادگی جسمانی آتش نشانان را از مؤلفه های مهم در کیفیت بخشی به خدمات این حوزه دانست.


معاون خدمات شهری :ضرورت آمادگی جسمانی آتش نشانان را از مؤلفه های مهم در کیفیت بخشی به خدمات این حوزه دانست.

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری با حضور در مراسم پایش آمادگی جسمانی نیروهای عملیاتی آتش نشان ضمن قدر دانی از فعالیت های کارکنان آتش نشانی وخدمات ایمنی بر لزوم توجه ویژه بر حفظ آمادگی جسمی و روحی پرسنل آتش نشان تاکید کرد و گفت : ارتقائ سطح آمادگی جسمی وروحی پرسنل ایمنی وآتش نشانی به منظور مقابله سریع با انواع حوادث ونجات سریع جان انسانها در کوتاهترین زمان وافزایش سطح قوای جسمانی جهت جلوگیری از آسیب های نا خواسته در حوادث از جمله وظایفی است که کیفیت خدمات درمدیریت شهری برای شهروندان را افزایش می دهد .

لازم به ذکر است براساس دستورالعمل پايش آمادگي جسماني ابلاغي به منظور ارتقاي آمادگي جسماني آتش نشانان براي حضور موفق در ماموريت ها ، با حضور داوران کشوری در فاصله زمانی 6 ماهه برگزار می شود .