معرفی امرالله سیف الدینی

امرالله سیف الدینی

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری / کارشناسی/دانشجو ارشد مدیریت محیط زیست
مسئولیت ها و وظایف
جمع آوری متکدیان
جمع آوری خودروهای فرسوده
جمع آوری داربست فلزی های غیر مجاز
جمع آوری بنرهای غیر مجاز
رفع سد معبر کسبه
رفع سد دستفروشان
جلوگیری از کارواش خودروها در معابر
برگزاری کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها