معرفی محمدرضا میرجلیلی

محمدرضا میرجلیلی

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری / کارشناسی
مسئولیت ها و وظایف