نمایشگر دسته ای مطالب

مفاهیم و اصطلاحات طرح های شهری در شهرداری

مفاهیم و اصطلاحات طرح های شهری در شهرداری


مفاهیم و اصطلاحات طرح های شهری در شهرداری

حوزه شهری:

براساس تبصره چهار ماده چهار قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند

طرح تفصیلی

عبارت است از طرح که براساس معیارها و ضوابط کلی جامع شهر،نحوه استفاده از زمین های شهر در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق برای هریک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد

طرح جامع

طرحی است که در آن نحوه استفاده از اراضی بصورت حوزه های مسکونی/تجاری/اداری/کشاورزی/تاسیسات/شهری و نیازمنیهای عمومی شهری و خطوط ارتباطی و مراکز حمل و نقل و سایر امکانات شهری را مشخص می نمایند

طرح هادی شهری

می توان بعنوان برنامه راهنمای توسعه شهر نیز نام برد این طرح قبل از اجرای طرح جامع است و برای شهرهایی تهیه می شود که فاقد بودجه لازم برای تهیه طرح جامع می باشند و امکان تهیه طرح جامع در آن ها فراهم نشده است