مهندس صفدرپور رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری میهمان صدای شهر مورخ 97/10/11

مهندس صفدرپور رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری میهمان صدای شهر مورخ 97/10/11