مهندس منصوری زاده قائم مقام حوزه معاونت خدمات شهری در برنامه رادیوشهر مورخ 98/05/06

مهندس منصوری زاده قائم مقام حوزه معاونت خدمات شهری در برنامه رادیوشهر مورخ 98/05/06