مهندس منصوری زاده قائم مقام حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزدمهمان صدای شهر مورخ97/10/16

مهندس منصوری زاده قائم مقام حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزدمهمان صدای شهر مورخ97/10/16