نشت بررسی ارتقاءکمی وکیفی پارک های سطح شهر

نشت بررسی ارتقاءکمی وکیفی پارک های سطح شهر

در نشستی که با حضور معاون خدمات شهری و رییس سازمان سیما منظر و فضای سبزشهری و همچنین معاونین فضای سبز مناطق برگزار شد به بررسی مشکلات ونواقص پارکهای سطح شهر پرداخته شد . در ابتدای این نشست حسین صالحیان به رسالت اصلی سازمان سیما منظرو فضای سبز شهری اشاره کرد و گفت افزایش نشاط شهروندان و ایجاد محیط آرام وایمن برای شهروندان از اولویت های این سازمان می باشد که برای رسیدن به این مهم ،پارک های سطح شهررا باید به طور ویژه مورد توجه قرارداد .همچنین در ادامه این نشست اعضا به ارائه گزارش در خصوص رفع برخی مشکلات پارکهای سطح شهر اعم از باز پیرایی ،تملک ،سرویس های بهداشتی و غیره پرداختندو همچنین نظراتی در خصوص افزایش سطح خدمات دهی پارک ها ارائه دادند.