نمایشگر دسته ای مطالب

نشست سازمانهای مردم نهاد با موضوعیت پسماند

نشست سازمانهای مردم نهاد با موضوعیت پسماند


نشست سازمانهای مردم نهاد با موضوعیت پسماند

درمورخ چهارشنبه 97/08/02  جلسه ای یا حضور صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری و کارشناسان مرتبط با سازمانهای مردم نهاد(سمن ها) درخصوص ارائه راهکارها و پیشنهادات در جهت کاهش تولید زباله و شیوه های تفکیک از مبداء بحث و تبادل نظر گردید