نشست شورای مدیران حوزه معاونت خدمات شهری

نشست شورای مدیران حوزه معاونت خدمات شهری

نشست شورای مدیران حوزه معاونت خدمات شهری در تاریخ 97/07/14 و با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در ساعت 14 در محل دفتر کار آقای صالحیان تشکیل و پیرامون مباحث بودجه در سال آینده و تامین اعتبار پروژه ها جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری برگزار و مقرر شددر خصوص تهیه فرمهای بودجه همه سازمانها و مدیریت ها  همکاری لازم را داشته باشند