نشست مشترک با مدیرکل روابط عمومی استانداری

نشست مشترک با مدیرکل روابط عمومی استانداری

نشست صمیمی صالحی مدیر کل روابط عمومی استانداری یزد با حسین صالحیان معاون خدمات شهری پیرامون مسائل  و موارد شهرداری در دفتر کار معاون خدمات شهری