نشست معاونین خدمات شهری با سازمانهای مردم نهاد

نشست معاونین خدمات شهری با سازمانهای مردم نهاد

در تاریخ 97/07/16 نشستی با مشارکت سازمانهای مردم نهاد(سمن ها)در خصوص بررسی مسائل شهری و ارائه راهکارهای پیشنهادی در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید مقرر گردید جلسات بصورت مستمر و بنا به ضرورت بصورت ماهیانه و یا پانزده روز یکبار با دعوت معاون خدمات شهری و با اولویت موضوع تفکیک پسماند از مبداء و موارد مرتبط با آن ادامه یابد