نشست هم اندیشی جهت امکان سنجی اجرا شبکه فاضلاب شهری و استفاده از پساب تصفیه شده در فضای سبز شهری

نشست هم اندیشی جهت امکان سنجی اجرا شبکه فاضلاب شهری و استفاده از پساب تصفیه شده در فضای سبز شهری

این نشست که با حضور دکتر سمسار یزدی ومشاوران شرکت آب فاضلاب در دفتر معاون خدمات شهری برگزار شد در ابتدا حسین صالحیان به بیان نکاتی در مورد استفاده از پساب تصفیه شده در مورد فضای سبز پرداخت و گفت با توجه به اینکه شهرداری متولی خدمات رسانی به تمام شهر می باشد لذا در اختیار قرار دادن فاضلاب شهری به شهرداری موجب بهربرداری بهینه از پساب های موجود و تسریع در احداث ،تکمیل و به بهربرداری رسیدن طرح های فاضلاب و همچنین ارتقای کیفی تصفیه خانه های موجود میگردد همچنین در ادامه این نشست ،دکتر سمسار یزدی به نکات مثبت این پروزه اشاره و بیان کرد چنانچه فاضلاب شهری به شهرداری واگذار شود قدم مهمی در راستای یکپارچه نمودن مدیریت شهری برداشته شده است