نمایشگر دسته ای مطالب

نشست هم اندیشی مدیران حوزه خدمات شهری با سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری یزد

نشست هم اندیشی مدیران حوزه خدمات شهری با سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری یزد


نشست هم اندیشی مدیران حوزه خدمات شهری با سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی شهرداری یزد

با هدف بررسی وآشنایی کامل با اهداف و اقدامات سازمان ها و آشنایی بیشتر با عملکرد سازمانهای حوزه خدمات شهری ،نشستی با حضور حسین صالحیان معاون خدمات شهری و مجید بیگی سرپرست معاونت برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی و روسای سازمانهای و مدیران حوزه معاونت خدمات شهری برگزار شد

در ابتدای این نشست حسین صالحیان به اهمیت عملکرد نیروی های سازمانهای حوزه خدمات شهری اشاره کرد وگفت : خروجی عملکرد پرسنل سازمان های آتش نشانی وخدمات ایمنی ،مدیریت آرامستانها ،مدیریت پسماند و سیما منظرو فضای سبز شهری باعث رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری میگردد و چنانچه هر کدام از این سازمانها و یا حوزه های مدیرت بحران ،مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات و یا مدیرت خدمات شهری در بحث رفت وروب و جمع آوری پسماند به وظایف خود به موقع عمل نکنند، شهر چهره زیبای خود رااز دست خواهد داد که این خود نارضایتی شهروندان را بدنبال خواهد داشت

در ادامه این نشست سرپرست معاونت برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادات روسای سازمانها و مدیران حوزه خدمات شهری به برنامه ریزی های انجام شده در جهت افزایش رضایتمندی پرسنل خبر داد .

مجید بیگی گفت : توانمندی شهرداری به داشتن نیروهایی است که تمام همت خود را در افزایش رضایت شهروندان به کار می گیرند و هدف حوزه معاونت برنامه ریزی را در به کارگیری حداکثری توان پرسنل و همچنین ارتقا رفاه پرسنل معطوف داشته ایم