نمایشگر دسته ای مطالب

نشست کمیته های تخصصی کارگروه یزد شهر دوستدار معلول

نشست کمیته های تخصصی کارگروه یزد شهر دوستدار معلول


نشست کمیته های تخصصی کارگروه یزد شهر دوستدار معلول

در ادامه روند برگزاری جشنواره ملی یزد شهر دوستدار معلول نشست تخصصی مسئولین کمیته های کارگروه یزد شهر دوستدار معلول با حضور نیکنام رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر،صالحیان معاون خدمات شهری و دیگر اعضاء کارگروه در محل دفتر کار معاون خدمات شهری برگزار گردید.دراین جلسه به برری نقاط ضعف و قوت مسیر گردشگری پیشنهادی از بافت تاریخی که دراز تاریخ 12 آذر ماه برگزار میگردد بحث و تبادل نظر گردید.مهمترین خروجی این جلسه برگزاری مانور مشترک اعضائ کارگروه با 10نفر از معلولین شهر به جهت آشنایی و رفع مخاطرات احتمالی برگزاری این جشنواره در تاریخ سه شنبه 5 شهریور بود.