نوزدهمین جلسه شورای نامگذاری معابر(سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری)به روایط تصویر