نمایشگر دسته ای مطالب

نکات خواندی از ارزیابی توان محیط زیست

نکات خواندی از ارزیابی توان محیط زیست


نکات خواندی از ارزیابی توان محیط زیست

در مبحث نقش کاربری ها مطالعه بر روی مکانهای در نظر گرفته شده برای اختصاص کاربری در جهت ایجاد مراکز تفریحی ،توریستی ،حفاظت شده و یا توسعه شهری-صنعتی ضرورت دارد.مثلا اگر شخصی تقاضای احداث کارخانه  یا هتل و .. رادر روی یک منطقه داشته باشد می بایست گزارش ارزیابی ارائه نماید یکی از این پرامترها ارزیابی اکولوزیکی است.ارزیابی توان اکولوزیکی یعنی زمین از لحاظ منابع اکولوزیکی مثل شیب،جهت،ارتفاع،خاک،زمین شناسی،هواو اقلیم،آب و...بررسی و بر اساس توان این منابع کاربری در آن منطقه ایجاد کنیم.از جمله کاربریها در ارزیابی توان می توان به موارد زیر اشاره نمود

بهره برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و ساماندهی کاربری اراضی بر اساس توان طبیعی (اکولوژیکی ) آن، نقش مهمی در مدیریت محیط ، جلوگیری از تخریب محیط زیست در راستای توسعه پایدار دارد. ارزیابی توان اکولوژیکی یکی از روش های تعیین کاربری های بهینه اراضی است که در آن ابتدا با تهیه نقشه یگان های زیست محیطی که از تلفیق نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، خاک و پوشش گیاهی بدست می آید و سپس با تجزیه و تحلیل سیستمی عوامل پایدار و ناپایدار اکولوژیکی سرزمین، توان انواع کاربری ها، ارزیابی می گردد. با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی ، نقشه یگانهای زیست محیطی حوزه های آبخیز واحد ها تهیه و پس از تلفیق نقشه های لازم و بهنگام شدن آنها با استفاده از مقایسه مدل های ریاضی ، کاربری های کشاورزی، مرتعداری، جنگلداری ، توسعه شهری و روستایی، تفرج متمرکز، تفرج گسترده ، آبزی پروری و حفاظت با یگانهای زیست محیطی، توان اکولوژیکی واحدهای مزبور ارزیابی و طبقه بندی می شوند . پس از ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری ها ، برای انتخاب بهترین گزینه ها در واحد سرزمین و ساماندهی کاربری ها، تعیین اولویت کاربری ها انجام می پذیرد ، و نقشه های طبقه توان کاربری مختلف تهیه می گردد.

اصطلاحات رایج در این خصوص

آمایش سرزمین؟یعنی آراسته شدن زمین به کاربریهای مختلف به عبارتی دیگر یعنی اینکه ابتدا توان را بررسی و سپس بر اساس توان زمین را آمایش می کنیم

اینها و مطالب خواندنی دیگر در روزهای آتی