هفتمین جلسه برگزاری ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری یزد