چهارمین نشست کارگروه یزد شهر دوستدار معلول

چهارمین نشست کارگروه یزد شهر دوستدار معلول

کارگروه یزد شهر دوستدار معلول با حضور سفید رئیس شورای اسلامی شهر،نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری،آزادی رئیس کمیسیون گردشگری،عامری رئیس کمیسیون فرهنگی و عزیزی شهردار شهر درمحل دفتر کار صالحیان معاون خدمات شهری برگزار و پیرامون موضوع مناسب سازی معابر و مسیرهای گردشگری که در روزهای آتی مشخص خواهد شد و همچنین جشنواره ملی معلولین که در روز جهانی معلولین در دوازدهم آذرشروع بکار خواهد نمود بحث و تبادل نظر گردید