گردهمایی فرهنگی- بصیرتی حلقه های صالحین بسیج کارمندان به میزبانی پایگاه مقاومت شهید سید رضایی سازمان سیماا، منظر و فضای سبز