گزارش تصویری از بازپیرایی پارک باغملی از حوزه معاونت خدمات شهری

گزارش تصویری از بازپیرایی پارک باغملی از حوزه معاونت خدمات شهری