ادامه پروژه جمع آوری تابلوهای فضایی وغیر مجاز سطح شهر

ادامه پروژه جمع آوری تابلوهای فضایی وغیر مجاز سطح شهر