ساماندهی مسیر ریل راه آهن توسط معاونت خدمات شهری شهرداری یزد