معرفی سید محمد میرجلیلی

سید محمد میرجلیلی

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل / کارشناسی ارشد مدیریت شهری
مسئولیت ها و وظایف
اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای برنامه ه و تصمیمات و مصوبات
ارائه برنامه ها،طرح ها و یا ارائه پیشنهادتجدیدنظر در برنامه هاو طرح های اجرایی
تهیه و تنظیم برنامه و بودجه مورد نیاز شهرداری در مراحل چهارگانه در مدیریت بحران برای شورای معاونین.شهرداری در اجرای آن پس از تصویب نهایی شورای اسلامی شهر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
ایجاد هماهنگی بین اعضای ستاد در راستای وظایف و ماموریت های پیش بینی شده
نمایندگی شهرداری در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران
انجام سایر وظایف و اختیاراتی که رئیس ستاد تفویض کرده باشد