معرفی معاون خدمات شهری


 مهندس جعفر امین مقدم

معاون خدمات شهری شهرداری یزد

email: aminmoghadam@yazd2.ir