نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات صورت گرفته در مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد

اقدامات صورت گرفته در مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد


اقدامات صورت گرفته در مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد

با توجه به رسالت شهرداریها در خصوص ماده 55 قانون شهردایها،مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری یزد در راستای ماده مذکور اقدامات قانونی در خصوص آزادسازی معابر،جمع اوری خودروهای فرسوده،جلوگیری و جمع آوری داربستها،تعطیلی و انتقال واحدهای مزاحم شهری و جمع آوری متکدیان در دستورکارقرارداده و اقدامات شایسته ای انجام داده است