نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از ایستگاه راه آهن

بازدید از ایستگاه راه آهن


بازدید از ایستگاه راه آهن

بازدید سرزده نیکنام رئیس کمیسیون خدمات شهری به همراه صالحیان معاون خدمات شهری از ایستگاه راه آهن یزد در مورخ یکشنبه 97/08/06 به منظور ارائه پیشنهاد اجرای چند طرح مشارکتی با هماهنگی شهرداری و راه آهن یزد انجام گردید.در این نشست مقرر گردید ضمن معرفی نمایندگان تام الاختیار طرفین ،هماهنگی های لازم در جهت اجرایی شدن طرح های مورد نظر بعمل آید