نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیستم ابداعی آبیاری زیر سطحی دربوستان محله ای رحیم آباد اجراشد.

سیستم ابداعی آبیاری زیر سطحی دربوستان محله ای رحیم آباد اجراشد.


سیستم ابداعی آبیاری زیر سطحی دربوستان محله ای رحیم آباد اجراشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و به نقل از مهندس کاشفی مدیر فضای سبز منطقه یک، در راستای استفاده از روش های نوین آبیاری جهت افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از هدر رفت آب، روش ابداعی اساتید دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد در بوستان رحیم آباد اجرا شد.

 مهندس کاشفی گفت: در شرایط حساس کنونی که ایران و بویژه شهریزد در تنگنای مسئله مهم ،اساسی و سرنوشت‌ساز منابع آبی قرار گرفته است تنها راه چاره و عبور از شرایط سخت کنونی، استفاده همزمان از دانش بومی و افزایش بهره‌وری آن با فناوری های جدید است.

وی گفت: سیستم آبیاری زیر سطحی با استفاده از فتیله های آوندی در راستای حل مشکل مهم کمبود آب و به ویژه در شرایط فراخشک، خشک و نیمه خشک توسط اساتید دانشکده منابع طبیعی و پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد(آقایان دکترمصلح ودکتر عظیم زاده) ابداع وبصورت پایلوت در فضای سبز منطقه یک ودر بوستان محله ای رحیم آباد به مرحله اجرا درآمده  است.

وی خاطر نشان کرد این روش آبیاری، نوعی آبیاری زیرزمینی است که با توجه به نیاز آبی گیاه و خصوصیات ساختاری ریشه آن به صورت ساده قابل پیاده سازی و عملیاتی شدن است . این روش علاوه بر کم هزینه بودن، کاهش قابل توجه مصرف آب وفقدان آثار سوء شرایط شور ، زیان ها و معایب سایر سیستم های آبیاری، مانند قطره ای یا غرقابی را نیز ندارد. بدین لحاظ به دلیل استقرار سیستم آبیاری در زیرِ زمین، قطرات حیات بخش آب تبخیر نشده و بصورت مستقیم در فضای ریشه و درحد کفایت دراختیار گیاه قرار می گیرد.