نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایند پیگیری مشاغل و مکانهای مزاحم شهری در شهرداری

فرایند پیگیری مشاغل و مکانهای مزاحم شهری در شهرداری


فرایند پیگیری مشاغل و مکانهای مزاحم شهری در شهرداری

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست و شهرداریها مکلف هستن که جلوگیری نمایند.لذا اعمال قانون آن برعهده شهرداریها سپرده شده است و بند 20ماده 55 قانون شهرداریها ملاک عمل خواهد بود

روی تصاویر کلیک نمائید