نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست سازمانهای مردم نهاد با موضوعیت پسماند

نشست سازمانهای مردم نهاد با موضوعیت پسماند


نشست سازمانهای مردم نهاد با موضوعیت پسماند

درمورخ چهارشنبه 97/08/02  جلسه ای یا حضور صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری و کارشناسان مرتبط با سازمانهای مردم نهاد(سمن ها) درخصوص ارائه راهکارها و پیشنهادات در جهت کاهش تولید زباله و شیوه های تفکیک از مبداء بحث و تبادل نظر گردید