نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایش وساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرموجب افزایش زیبایی بصری شهر می شود

پایش وساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرموجب افزایش زیبایی بصری شهر می شود


پایش وساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرموجب افزایش زیبایی بصری شهر می شود

به منظوربررسی و توجه به وضعیت ظاهری و آلودگی های بصری برخی سازه های تبلیغی و همچنین وجود پاره ای نواقص در این تابلوها،نشستی در خصوص عملیات ساماندهی سازه های تبلیغاتی با حضور معاون خدمات شهری ،رییس کمیسیون خدمات و همچنین رییس سازمان سیما منظر فضای سبز برگزار شد در این نشست حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد به ضرورت حذف تابلوهای زاید، جابجایی برخی تابلوها، اصلاح در ابعاد تعدادی از سازه ها، رنگ کاری و ترمیم و نصب تابلو در مکان های شناسایی شده اشاره کرد وگفت اغتشاشات بصری به وجود آمده توسط تابلوهای مختلف موجب گرفتگی فضای زیبای شهری شده و لازم است که این اقدامات بر روی تمامی تابلوهای موجود در سطح شهر اعمال گردد در ادامه این نشست سپنتا نیکنام عضو شورای شهر ورییس کمیسیون خدمات شهری، آرامش بصری را یکی از مباحث قابل اهمیت در محیط شهری دانست ودر همین راستا به ضرورت پایش اولیه تابلوهای سطح شهر و حذف اغتشاشات بصری اشاره کرد و گفت :سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به عنوان پیشرو در این زمینه، می بایست ابتدا پایش اولیه ونیاز سنجی را انجام داده و سپس تدوین آیین نامه تابلوهای سطح شهر را در برنامه خود قرار دهد وهمچنین عملیات ساماندهی تابلوها و سازه های تبلیغاتی تا رفع تمامی آلودگی های بصری و اغتشاش محیطی که در نتیجه این سازه ها ایجاد شده، در دستور کار قرار گیرد